W roku jubileuszowym 70-lecia Politechniki Krakowskiej Centrum Pedagogiki i Psychologii – pozawydziałowa jednostka dydaktyczna  Politechniki Krakowskiej – świętuje 45 lat swojej działalności.

Obchody pięknego jubileuszu CPiP zainaugurowało uroczystym spotkaniem byłych i obecnych pracowników z władzami Uczelni w osobach JM Rektora PK prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka i prorektora ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała oraz z liderami Centrum w różnych latach jego funkcjonowania, a mianowicie z prof. dr hab. inż. Andrzejem Samkiem, założycielem Centrum pod ówczesną nazwą Zakładu Nowych Technik Nauczania i jednocześnie jego pierwszym kierownikiem, mgr Jackiem Janiszewskim i dr inż. Władysławą Marią Francuz, profesorem oświaty, kierującą Centrum w latach 1994-2014. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością rektor PK w latach 1996-2002 i były przewodniczący Rady Programowej CPiP, prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga.

 

Prowadzący spotkanie dr Marian Piekarski, dyrektor CPiP od września 2014 r., przypomniał historię Centrum od jego założenia w 1970 roku do dnia dzisiejszego, przedstawił jego strukturę i kadrę oraz misję. Zaprezentował bogatą ofertę edukacyjną, wychowawczą i artystyczną jednostki skierowana do społeczności studenckiej Uczelni, środowiska regionalnego i ogólnopolskiego, podkreślając jej dostosowanie do aktualnych potrzeb i wyzwań rynku pracy, wysoki poziom i efektywność form kształcenia i doskonalenia zawodowego, a przede wszystkim osiągnięcia Centrum w realizacji idei humanizacji kształcenia technicznego. Wskazał również formy aktywnej współpracy merytorycznej i programowo-organizacyjnej z instytucjami rynku pracy i samorządem lokalnym (UMWM – Targi Edukacyjne-Festiwal Zawodów i UMK – Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego).

 

Na zakończenie prezentacji imponującego dorobku Centrum Pedagogiki i Psychologii, co z całą stanowczością podkreślili w swoich wypowiedziach, gratulując całemu Zespołowi, JM Rektor PK i bezpośredni przełożony Centrum prof. Dariusz Bogdał, dyrektor jednostki naszkicował plany rozwoju CPiP na lata 2015-2020, kładąc szczególny nacisk na poszerzenie tematycznej oferty modułów humanistycznych dla studentów wszystkich wydziałów PK, kontynuację dotychczasowej współpracy w projektach i programach oraz podjęcie nowych wyzwań takich jak np. opracowanie i wdrożenie programu dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej Politechnika Młodego Inżyniera czy budowa w partnerstwie z UMWM Wojewódzkiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

17 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta sesja kończąca obchody jubileuszowe 45-lecia działalności Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Wśród znamienitych gości nie zabrakło Władz Uczelni, Przyjaciół i Współpracowników Centrum, a dziesięć osób zostało wyróżnionych medalami za zasługi dla Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.


Zapraszamy do oglądania:
galerii zdjęć-1
galerii zdjęć-2
Listy gratulacyjne dla CPiP
Artykuł z miesięcznika PK

(red.) Grażyna Mermon