projektl-logo

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej rozpoczyna w lutym br. realizację projektu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Projekt ma na celu wsparcie w formie szkoleń i studiów podyplomowych nauczycieli oraz doradców zawodowych prowadzących Szkolne Punkty Informacji i Kariery.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowskie Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego.

Partnerami Projektu odpowiedzialnymi za I etap rekrutacji i oddelegowanie pracowników do udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych są organy prowadzące szkoły gimnazjalne, które przystąpiły do projektu MKZ II.

Partnerem koncepcyjno-merytorycznym Projektu, odpowiedzialnym za realizację form wsparcia, w tym za: II etap rekrutacji oraz za organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz studiów podyplomowych jest Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK).


Rekrutacja na szkolenia i studia podyplomowe


Szkolenia-informacje


Studia Podyplomowe – Doradztwo Zawodowe


Materiały dla doradców


Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór uzupełniający na szkolenia i studia podyplomowe dla szkół, w których nie ma ani jednej osoby z kwalifikacjami doradcy zawodowego, mogącej prowadzić SPInKę. Termin rekrutacji uzupełniającej do 30 maja 2017r.


Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli/doradców  zawodowych na szkolenia i studia podyplomowe. Rekrutacja prowadzona jest wśród partnerów projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II:.
Prosimy o zgłaszanie zgodnie z wytycznymi  opisanymi  w nowym Regulaminie (regulamin, który obowiązywał do 15.02.2021r.) 

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesłać:
– w  formie elektronicznej załączniki nr 1 i 2 na adres doradztwo.cpip@pk.edu.pl
– oryginały załączników nr 1, 2, 3, 4 proszę dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do:

Centrum Pedagogiki i Psychologii
Politechnika Krakowska
ul.
Warszawska 24, 31-155 Kraków

a) rekrutacja na szkolenia: termin I-27 lutego 2017 r, termin II-6 marca 2017 r, termin III-15 marca 2017 r.
Termin rekrutacji uzupełniającej do 24.03.2017r.


b) rekrutacja na studia podyplomowe: termin I-27 lutego 2017 r, termin II-6 marca 2017 r,
termin III-15 marca 2017 r.
Termin rekrutacji uzupełniającej do 24.03.2017r.

Na tym etapie rekrutacji wypełniają Partnerzy zał. nr 1 do Regulaminu w przypadku szkoleń oraz zał. nr 2 w przypadku studiów podyplomowych a kandydaci zał. nr 3 w przypadku szkoleń i zał. nr 4 w przypadku studiów podyplomowych.

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani przez Centrum Pedagogiki i Psychologii.


Kontakt:
Barbara Kwiatkowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
Politechnika Krakowska
ul.
Warszawska 24, 31-155 Kraków,
tel: +48 12 628 25 18
projektl-logo