PKT. 1-11


Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila: studencicpip@pk.edu.pl


KONTAKT


1. UCZESTNICY – Asystenci i Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej, którzy są zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego


2. UZYSKASZ – kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni


3. PROGRAM STUDIUM realizowany jest w formie modułowej

Moduł – projektowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
   1. Pedagogika ogólna – 45 godzin

   2. Podstawy psychologii – 40 godzin

Moduł -projektowanie w zakresie dydaktycznym
   1. Dydaktyka szkoły wyższej- 60 godzin

   2. Warsztat metodyczny – 40 godzin
   3. Seminarium pracy dyplomowej – 40 godzin


4. KADRA studium to nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej


5. CZAS TRWANIA – 2 semestry, 225 godzin.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu  w poniedziałek 08:00 – 12:00 lub 16:00 – 20:30
oraz w środę 08:00 – 12:00 lub 16:00 – 20:30.


6. MIEJSCE ZAJĘĆ – Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Juliusza Lea 114


7. WARUNKI ZALICZENIA – Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz  prezentacja pracy końcowej

Linki do plików

   1. Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
   2. Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy


8. OPŁATY – informacja w sekretariacie CPiP


9. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
         1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
         2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
         3. skierowanie z Wydziału/Instytutu/Katedry
         4. umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (do pobrania w sekretariacie)


10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURSY I SZKOLENIA ORAZ DO SZKÓŁ LETNICH PROWADZONYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


11. Kierownik Studiów: dr hab. Klaudia Węc, prof.PK