PKT. 1-11

 

KONTAKT


1. Uczestnicy
Studia skierowane są do następujących grup odbiorców:
 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
 pedagogów szkolnych,
 pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
 kadry zarządzającej oświatą,
 pracowników Akademickich Biur Karier,
 pracowników Urzędów Pracy,
 pracowników OHP,
 pracowników publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,
 pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,
 pracowników fundacji i stowarzyszeń realizujących projekty z zakresu doradztwa zawodowego,
 wszystkich zainteresowanych i pragnących znaleźć zatrudnienie jako doradca zawodowy w instytucjach państwowych i samorządowych


2. Efekty kształcenia, uprawnienia
Program studiów wyposaża absolwenta w:
 wiedzę psychologiczną, dydaktyczną i prawną dotyczącą problematyki doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 umiejętności wspierające podejmowanie decyzji wyboru zawodu, wyboru kolejnego etapu kształcenia, posługiwania się narzędziami diagnostycznymi, planowania kariery zawodowej, przekwalifikowywania się i poruszania po współczesnym rynku pracy,
 postawy uświadamiające wagę i rangę zawodu doradcy zawodowego w relacjach doradca – uczeń/student, doradca – osoba dorosła,
Studia mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do pracy jako doradca zawodowy na wszystkich poziomach resortu edukacji, w instytucjach rynku pracy oraz w sektorze biznesu


3. Program studiów
Składa się z siedmiu modułów i obejmuje łącznie 440 godzin, w tym 65 godz. wykładów i 375 godz. ćwiczeń.
DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy,
DZ 2 Rynek pracy,
DZ 3 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej,
DZ 4 Psychologia w doradztwie zawodowym,
DZ 5 Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwa kariery,
DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe,
DZ 7 Seminarium dyplomowe,

Ze względu na szerokie spektrum treści i metod zawartych w modułach zostały w nich wyodrębnienie szczegółowe treści kształcenia.
Program studiów podyplomowych posiada ważny do 30.09 2022 roku certyfikat (akredytację) nr 14/PK/2013/2014/2016/2019 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne


4. Kadra prowadzących
Zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie doradztwa zawodowego, nauczyciele akademiccy oraz praktycy zajmujący się doradztwem zawodowym w placówkach oświatowych, instytucjach rynku pracy i działach HR pracujący na co dzień z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
DZ 1 Wybrane zagadnienia prawa pracy, odpowiedzialna za moduł mgr Wioletta Kurek
DZ 2 Rynek pracy, odpowiedzialna za moduł mgr Małgorzata Natanek
DZ 3 Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej, odpowiedzialna za moduł dr hab. Klaudia Węc
DZ 4 Psychologia w doradztwie zawodowym, odpowiedzialna za moduł dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
DZ 5 Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwa kariery, odpowiedzialna za moduł mgr Małgorzata Stolarka
DZ 6 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, odpowiedzialny za moduł dr Marian Piekarski
DZ 7 Seminarium dyplomowe, odpowiedzialny za moduł dr Marian Piekarski


5. Czas trwania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. 2012 poz. 131) studia jako kwalifikacyjne trwają trzy semestry. Na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się w październiku zgodnie z kalendarzem roku akademickiego


6. Miejsce prowadzenia zajęć
 Centrum Pedagogiki i Psychologii PK – ul. J. Lea 114,
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – ul. Tyniecka 6,
 Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – ul. Siewna 23d,
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 – ul. Konfederacka 18


7. Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 frekwencja i aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach,
 zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
 napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego


8. Opłaty
Koszt całości studiów wynosi 3 900,00 zł. (1 300,00 zł. za semestr)
Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer konta bankowego: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Politechnika Krakowska
Kolegium Nauk Społecznych
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Tytułem: Opłata za studia podyplomowe CPiP-KNS Doradztwo Zawodowe


9. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
            3. jedna fotografia
           4. Kserokopia ukończenia studiów podyplomowych
           5.  umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (do pobrania w sekretariacie)


10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


11. Kierownik Studiów: dr Marian Piekarski