PKT. 1-11


ZAPISY ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE DO 15.02.2022 r.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila: absolwencicpip@pk.edu.pl

Planowana data rozpoczęcia 26.02.2022r.


KONTAKT


Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne do zawodu nauczyciela są opracowane i prowadzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019r., poz. 1450)


1. Uczestnicy
Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiedniej podstawy programowej przedmiotu nauczania


2. Efekty kształcenia, uprawnienia
Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i przygotowanie dydaktyczne.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)


3. Program studiów
Składa się z 6 modułów i obejmuje łącznie 480 godzin, w tym 150 godz. praktyki pedagogicznej w szkole.
Moduł 1 Przygotowanie w zakresie pedagogicznym (75 godzin).
Moduł 2 Przygotowanie w zakresie psychologicznym (80 godzin).
Moduł 3 Dydaktyka ogólna i przedmiotowa (80 godzin).
Moduł 4 Metodyka przedmiotów zawodowych oraz projektowania edukacyjnego
(80 godzin).
Moduł 5 Seminarium pracy dyplomowej (15 godzin).
Moduł 6 Praktyka pedagogiczna (150 godzin).
Program studiów podyplomowych posiada ważny do 30.09 2022 roku certyfikat (akredytację) nr 15/PK/2013/2014/2016/2019 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne


4. Kadra prowadzących
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy: pedagodzy, psycholodzy, dydaktycy, metodycy(:dr hab. Klaudia Węc, prof.PK, dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska, dr Marian Piekarski, dr Leszek Żyra, mgr Beata Romek) oraz opiekunowie praktyk w szkołach jako praktycy pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą. 

Moduł 1 Przygotowanie w zakresie pedagogicznym. 
Moduł 2 Przygotowanie w zakresie psychologicznym. 
Moduł 3 Dydaktyka ogólna i przedmiotową. 
Moduł 4 Metodyka przedmiotów zawodowych oraz projektowania edukacyjnego. 
Moduł 5 Seminarium pracy dyplomowej. 
Moduł 6 Praktyka zawodowa. 


5. Czas trwania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. 2012 poz. 131) studia jako kwalifikacyjne trwają trzy semestry. Na Politechnice Krakowskiej rozpoczynają się w październiku zgodnie z kalendarzem roku akademickiego.


6. Miejsce prowadzenia zajęć
 Centrum Pedagogiki i Psychologii PK – ul. Juliusza Lea 114,
 Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31


7. Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
 zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
ZALICZENIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE-informacja w linku
 napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego

    Linki do plików

   1. Strona tytułowa i spis treści
   2. Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy


8. Opłaty
Koszt całości studiów wynosi 3 600,00 zł. (1 200,00 zł. za semestr oraz 350,00 zł. opłata za praktykę pedagogiczną).
Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej.

Zniżka 20% przysługuje osobom powracającym na Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne oraz przy zgłoszeniu się grupy min.5 osób.
Dla czynnych nauczycieli sprawy praktyk są rozpatrywane indywidualnie.

Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym).
Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer konta bankowego: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Tytułem: Opłata za SPPP- CPiP


9. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
            3. jedna fotografia
           4. Kserokopia ukończenia studiów wyższych   


10. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


11. Kierownik Studiów: dr hab. Klaudia Węc, prof.PK