Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2018/ 2019

aktualności


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie)
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.


Regulamin Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


Pliki 

Pakiet metodyczny
Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
Instrukcja pierwszego logowania do platformy Moodle PK


Praktyki pedagogiczne


Informacja o studiach:

2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)

Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych.
Program studiów realizowany jest w formie modułowej. Celem studiów jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

 


Uczestnicy:   Absolwenci szkół wyższych oraz studenci ostatniego roku studiów kierunkowych, zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Adres,
telefon,
e-mail,
godziny sekretariatu:
  30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-90
e-mail: absolwencicpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-15
Numer konta bankowego:   09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium:   dr Marian Piekarski
Opiekun:   dr hab. Klaudia Węc
Program ramowy:  
Moduł  Komponenty modułu Przedmiot
Moduł 1.
Przygotowanie 
w zakresie
psychologiczno
– 
pedagogicznym 
 Blok
 przedmiotów
 pedagogicznych
Pedagogika ogólna i szkolna 
Teoretyczne podstawy wychowania
Edukacja dorosłych z elementami pedagogiki pracy
Podstawy pedeutologii z elementami etyki zawodowej nauczyciela
Podstawy prawa oświatowego i organizacji systemu oświaty
Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Blok
 przedmiotów
 psychologicznych
Psychologia ogólna, psychologia biegu życia
z elementami psychologii zdrowia
Psychologia rozwojowa i wychowawcza w praktyce
Psychologia osobowości i psychologia różnic indywidualnych
Podstawy psychologii społecznej z elementami komunikacji interpersonalnej
Psychologia pracy
Moduł 2.
Przygotowanie 
w zakresie
dydaktycznym 
 Blok
 dydaktyki
 ogólnej
 i przedmiotowej
Podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej
Dydaktyka szkoły zawodowej
Dydaktyka całożyciowego uczenia się
Projektowanie, organizacja i zarządzanie procesem dydaktycznym
 Blok
 metodyki
 przedmiotów
 zawodowych
 oraz projektowania
 edukacyjnego
Metodyka przedmiotów zawodowych
Projektowanie i ewaluacja zindywidualizowanego procesu nauczania
Diagnozowanie, monitorowanie osiągnięć szkolnych, pomiar dydaktyczny
Warsztaty z retoryki i emisji głosu
 Seminarium
 pracy
 dyplomowej
Metodyka wybranego przedmiotu zawodowego
i projektowanie edukacyjne w praktyce
 Praktyka
 nauczycielska
 specjalnościowa 
Projektowanie edukacyjne – przygotowanie do praktyki pedagogicznej
Praktyka nauczycielska specjalnościowa – szkoła ponadpodstawowa i kształcenie w zawodzie

Razem zajęć dydaktycznych:  320 godz.
+ 2 semestry praktyki pedagogicznej: 150 godz.

Czas trwania:   2 semestry
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć:   Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie-ul.Krupnicza 38
Centrum Kształcenia Praktycznego-ul.Krupnicza 42a
Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Terminy zajęć:   2 razy w miesiącu: w soboty w godz. 9:00 – 17:00 i w niedziele w godz. 9:00 – 15:30
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty:   – karta zgłoszenia
oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej
– kserokopia  dowodu osobistego
– kserokopia/ wydruk dowodu wpłaty za I semestr
JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY
-1 fotografia (wymiar legitymacyjny)
Data rozpoczęcia studiów:   Październik (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty:   Za semestr 1400,- zł (możliwość płatności w ratach)
opłata za praktykę pedagogiczną 350,- zł (nie dotyczy nauczycieli)
Zaliczenie studium:   Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej