Regulamin Studiów Podyplomowych na PK

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO 

Informacja o studium Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu i prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologicznego, pedagogicznego i dydaktycznego.
Program studiów realizowany jest w formie modułowej. Celem studiów jest uzyskanie przez absolwentów studiów II stopnia przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i kształcenia w zawodzie (nauczyciel przedmiotów zawodowych) oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.
Studia realizowane są zgodnie z:
1. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
3. Regulaminem Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej uchwalonym przez Senat PK w dniu 26 czerwca 2019 roku
Uczestnicy Absolwenci szkół wyższych oraz studenci studiów kierunkowych II stopnia zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.
Zasady naboru Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń i na podstawie analizy złożonych dokumentów.
Wymagane dokumenty Formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
– Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
– kopia dyplomu szkoły wyższej
– 1 fotografia)
Data rozpoczęcia studiów Październik (semestr zimowy) 2019 roku
Czas trwania 3 semestry
Terminy zajęć 2 razy w miesiącu:  w soboty i niedziele
w godz. 9:00 – 17:00 
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114
Centrum Kształcenia Praktycznego-ul.Krupnicza 42a
Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Forma studiów Niestacjonarne, realizowane w systemie blended learning.
Opłaty 3.600,- zł. (płatne po 1.200,- zł. za każdy semestr) oraz 350,- zł. za praktykę pedagogiczną (czynni nauczyciele są zwolnieni z opłaty za praktykę)

Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym).

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer konta bankowego
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Tytułem: Opłata za studia podyplomowe CPiP Przygotowanie Pedagogiczne
Kierownik studiów  dr Marian Piekarski
Kadra Nauczyciele akademiccy Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym (projekty wdrożeniowe) w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
Program
 

  Liczba

godzin

Nazwa przedmiotu

Blok przedmiotów

pedagogicznych

 

75

 

Pedagogika ogólna i szkolna
Teoretyczne podstawy wychowania
Edukacja dorosłych z elementami pedagogiki pracy
Podstawy pedeutologii z elementami etyki zawodowej nauczyciela
Podstawy prawa oświatowego i organizacji systemu oświaty
Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Blok przedmiotów psychologicznych 80

 

Psychologia ogólna, psychologia biegu życia z elementami psychologii zdrowia
Psychologia rozwojowa i wychowawcza w praktyce
Psychologia osobowości i psychologia różnic indywidualnych
Komunikacja interpersonalna
Psychologia pracy
Blok

dydaktyki ogólnej
i przedmiotowej

80 Podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej
Dydaktyka szkoły zawodowej
Dydaktyka całożyciowego uczenia się
Organizacja i zarządzanie procesem dydaktycznym
Nowoczesne technologie nauczania
Blok metodyki przedmiotów zawodowych raz projektowania edukacyjnego 80 Metodyka przedmiotów zawodowych
Projektowanie i ewaluacja zindywidualizowanego procesu nauczania
Diagnozowanie, monitorowanie osiągnięć szkolnych, pomiar dydaktyczny
Warsztaty z retoryki i emisji głosu
Seminarium pracy dyplomowej 15 Metodyka wybranego przedmiotu zawodowego i projektowanie edukacyjne
w praktyce
Praktyka

nauczycielska

specjalnościowa

150 Projektowanie edukacyjne – przygotowanie do praktyki pedagogicznej
Praktyka nauczycielska specjalnościowa – szkoła ponadpodstawowa i kształcenie
w zawodzie
Ogółem godzin:            480

 

Warunki ukończenia studiów Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie wyników egzaminów, prac zaliczeniowych oraz prezentacji, opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących nauczycieli akademickich.
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej
Pliki do pobrania Strona tytułowa i spis treści
Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy
Instrukcja logowania do platformy Moodle PK

Harmonogramy-aktualności
Kontakt:
Adres
telefon
e-mail
godziny sekretariatu
30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-90
e-mail: absolwencicpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-14