Prowadzimy zapisy na nowy rok akademicki 2018/ 2019

Studia trwają 3 semestry i są współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa zgodnie z Zarządzeniem nr  614/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 roku.


aktualności


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy   (proszę drukować dwustronnie)
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


 

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji i realizacji studiów podyplomowych
  w zakresie doradztwa zawodowego2017-Centryfikat.DZ (Medium)
 • Opracowany przez CPiP program studiów, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi
  dla Szkolnictwa Wyższego, ma akredytację Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego
 • Nasi absolwenci (ponad 500 osób) pracują w szkolnictwie gimnazjalnym
  i ponadgimnazjalnym, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, publicznych służbach zatrudnienia, jednostkach OHP, agencjach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych i w innych instytucjach rynku pracy

Informacja o studiach:

Program studiów jest realizowany w formie modułowej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego
w systemie oświaty i w instytucjach rynku pracy.


Uczestnicy:   Absolwenci szkół wyższych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji doradcy zawodowego
Adres,
telefon,
e-mail,
godziny sekretariatu:
  30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-15
Numer konta bankowego:    09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium:
  dr Marian Piekarski
Kadra:   Nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej oraz doradcy zawodowi i specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
całożyciowego doradztwa kariery, job coaching’u, doradztwa personalnego i zagadnień rynku pracy
Modułowy program ramowy:
Moduły >>
 
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy
 • Rynek pracy
 • Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej
 • Psychologia w doradztwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwo kariery
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania:   3 semestry (440 godzin zajęć, 34 punkty ECTS)
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć:   Zajęcia dydaktyczne w trybie weekendowym na Politechnice Krakowskiej
Terminy zajęć:   W soboty 9:00-17:00 i w niedziele: 9:00-15:30
(zjazdy 2 razy w miesiącu)
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty:   – karta zgłoszenia
oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
– kopia dyplomu szkoły wyższej
– kserokopia dowodu osobistego
– 1 fotografie
Data rozpoczęcia:
  październik/ listopad (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty:   opłata za semestr – 1 300 zł
(możliwość płatności w ratach za każdy semestr)
Warunki ukończenia studiów:   – Zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń karty modułu)
– Zaliczenie praktyki i hospitacji doradczej
– Przygotowanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej
Absolwent otrzymuje:
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej
– Certyfikat posługiwania się narzędziem diagnostycznym do badania preferencji zawodowych
(Test Kolorowych Kwadratów)
– Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie modułowego kształcenia zawodowego
Informacja:   Szczegółowe informacje dot. programu i trybu studiów:tel.: 12 628-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl