Regulamin Studiów Podyplomowych na PK

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO 

Informacja o studiach Program studiów jest realizowany w formie modułowej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego w systemie oświaty i w instytucjach rynku pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji i realizacji studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. Opracowany przez CPiP program studiów, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla Szkolnictwa Wyższego, ma akredytację Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Nasi absolwenci pracują w szkolnictwie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, publicznych służbach zatrudnienia, jednostkach OHP, agencjach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych i
w innych instytucjach rynku pracy.
Uczestnicy Absolwenci szkół wyższych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji doradcy zawodowego.
Zasady naboru Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty – Formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
– Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
– kopia dyplomu szkoły wyższej
– 1 fotografia)
Data rozpoczęcia studiów Październik/listopad (sem. zimowy 2019 r.
Czas trwania 3 semestry, 440 godzin zajęć, 34 punkty ECTS
Terminy zajęć zjazdy 2 razy w miesiącu:
soboty w godz. 9:00 – 17:00
niedziele w godz. 9:00 – 15:30
Miejsce prowadzenia zajęć
– Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących- ul.Tyniecka 6,
– Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Opłaty Za semestr 1300 zł (możliwość płatności w ratach za każdy semestr)

Opłatę za I semestr należy dokonać po podpisaniu umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (umowa podpisywana jest na spotkaniu inauguracyjnym).

Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Numer konta bankowego
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Tytułem: Opłata za studia podyplomowe CPiP Doradztwo Zawodowe
Kierownik studiów podyplomowych dr Marian Piekarski
Kadra Nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej oraz doradcy zawodowi i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, całożyciowego doradztwa kariery, job coaching’u, doradztwa personalnego i zagadnień rynku pracy
Modułowy program ramowy
– Moduły >>
– Wybrane zagadnienia prawa pracy
– Rynek pracy
– Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej
– Psychologia w doradztwie zawodowym
– Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwo kariery
– Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
– Seminarium dyplomowe
Warunki ukończenia studiów – Zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń karty modułu)
– Przygotowanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje: – Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej
– Certyfikat posługiwania się narzędziem diagnostycznym do badania preferencji zawodowych (Test Kolorowych Kwadratów)
Pliki do pobrania Instrukcja logowania do platformy Moodle PK
Harmonogramy-aktualności
Kontakt:
Adres
telefon
e-mail
godziny sekretariatu
30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-15