Prowadzimy zapisy na nowy rok akademicki 2017/ 2018.


aktualności


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy   (proszę drukować dwustronnie) oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.


 

 • Posiadamy 15-letnie doświadczenie w organizacji i realizacji studiów podyplomowych
  w zakresie doradztwa zawodowego2017-Centryfikat.DZ (Medium)
 • Opracowany przez CPiP program studiów, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi
  dla Szkolnictwa Wyższego, ma akredytację Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego
 • Nasi absolwenci (ponad 500 osób) pracują w szkolnictwie gimnazjalnym
  i ponadgimnazjalnym, akademickich biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, publicznych służbach zatrudnienia, jednostkach OHP, agencjach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych i w innych instytucjach rynku pracy

Informacja o studiach:

Program studiów jest realizowany w formie modułowej. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji doradcy zawodowego
w systemie oświaty i w instytucjach rynku pracy.


Uczestnicy: Absolwenci szkół wyższych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji doradcy zawodowego
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 374-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium:
dr Marian Piekarski
Kadra: Nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej oraz doradcy zawodowi i specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego
całożyciowego doradztwa kariery, job coaching’u, doradztwa personalnego i zagadnień rynku pracy
Modułowy program ramowy:
Moduły >>
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy
 • Rynek pracy
 • Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej
 • Psychologia w doradztwie zawodowym
 • Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwo kariery
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania: 3 semestry (440 godzin zajęć, 34 punkty ECTS)
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć: Zajęcia dydaktyczne w trybie weekendowym na Politechnice Krakowskiej
Terminy zajęć: W soboty 9:00-17:00 i w niedziele: 9:00-15:30
(zjazdy 2 razy w miesiącu)
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty: – karta zgłoszenia
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych
– 1 fotografie
– kopia dyplomu szkoły wyższej
Data rozpoczęcia:
październik/ listopad (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty: opłata za semestr – 1 300 zł
(możliwość płatności w ratach za każdy semestr)
opłata za świadectwo 30,- zł
Warunki ukończenia studiów: – Zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń karty modułu)
– Zaliczenie praktyki i hospitacji doradczej
– Przygotowanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej
Absolwent otrzymuje:
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej
– Certyfikat posługiwania się narzędziem diagnostycznym do badania preferencji zawodowych
(Test Kolorowych Kwadratów)
– Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie modułowego kształcenia zawodowego
Informacja: Szczegółowe informacje dot. programu i trybu studiów:tel.: 12 628-25-18
e-mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl