aktualności

Pliki i formularze:2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)

formularz zgłoszenia


Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej.
Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni.


Uczestnicy: Asystenci i Doktoranci zatrudnieni w Politechnice Krakowskiej
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro pok.201
tel. 12 628-25-90
fax 12 628-25-18
e-mail: asystenci.cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium: dr inż. Władysława Maria Francuz, dr Marian Piekarski
Program ramowy: Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższej, Psychologia z elementami higieny pracy, Socjologia wychowania, Praktyka asystencka
Czas trwania: 2 semestry (200 godzin)
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć: Zajęcia dydaktyczne odbywają się jeden raz w tygodniu w salach Centrum Pedagogiki i Psychologii (bud. Wydziału Architektury, II piętro)
Terminy zajęć:
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty: - karta zgłoszenia
– skierowanie z Wydziału/Instytutu/Katedry
Data rozpoczęcia studium: Październik (sem. zimowy) 2016r.
Opłaty:
Zaliczenie studium: Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej