Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do pracy dydaktycznej na uczelni.


Uczestnicy: Doktoranci zatrudnieni w Politechnice Krakowskiej
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro pok.203 b
tel. 12 628-25-90
fax 12 628-25-18
e-mail: asystenci.cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Dane do faktury: Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium: dr inż. Władysława Maria Francuz
Program ramowy: Pedagogika z dydaktyką szkoły wyższejPsychologia z elementami higieny pracySocjologia wychowaniaPraktyka asystencka
Czas trwania: 2 semestry (200 godzin)
Tryb i miejsce prowadzenia zajęć: Zajęcia dydaktyczne odbywają się jeden raz w tygodniu w salach Centrum Pedagogiki i Psychologii (bud. Wydziału Architektury, II piętro)
Terminy zajęć:
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty: – karta zgłoszenia
– skierowanie z Wydziału/Instytutu/Katedry
Data rozpoczęcia studium: Październik (sem. zimowy) 2014r.
Opłaty:
Zaliczenie studium: Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej