aktualności


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie)
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


Pliki:

Pakiet metodyczny
Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
Praktyki pedagogiczne

 


Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie 2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.


Uczestnicy:   Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Adres,
telefon,
e-mail,
godziny sekretariatu:
  30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: studenci.cpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-15
Numer konta bankowego:    09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium:   dr Marian Piekarski
Opiekun:   dr Leszek Żyra
Program ramowy:  
Moduł Komponenty modułu Liczba godzin
Projektowanie

w zakresie

psychologiczno-pedagogicznym

Pedagogika ogólna
Podstawy psychologii
115
 70
Projektowanie

w zakresie dydaktycznym

Podstawy dydaktyki 95
Metodyka wybranego przedmiotu zawodowego 40
Seminarium pracy dyplomowej 40
Praktyka – projektowanie edukacyjne i ewaluacja zindywidualizowanego procesu nauczania 30
Praktyka – kształtowanie kompetencji dydaktycznych (w szkole lub placówce wychowania pozaszkolnego)

120

 
Ogółem godzin: 510    
w tym praktyka pedagogiczna 150
    
Czas trwania:   3 semestry
Miejsce prowadzenia zajęć:   Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie-ul.Krupnicza 38
Centrum Kształcenia Praktycznego-ul.Krupnicza 42a
Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Terminy zajęć:   zajęcia dwa razy w tygodniu (dzień powszedni w godz. 12:00-16:00 lub 16:00-20:30) do ustalenia na pierwszym spotkaniu.
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty:   – karta zgłoszenia
oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
– potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki
-1 fotografia
Data rozpoczęcia studiów:   Październik (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty:   Studium bezpłatne dla studentów Politechniki Krakowskiej (opłata za praktykę pedagogiczną – 300 zł)
Zaliczenie studium:   Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej