aktualności


Formularze:

Formularz zgłoszeniowy (proszę drukować dwustronnie)
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os.

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


Pliki:

Pakiet metodyczny
Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
Praktyki pedagogiczne

 


Informacja o studium:

Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie 2017-Certyfikat SPdS - SPdASW, SPdAiD (Medium)przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.


Uczestnicy:   Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Adres,
telefon,
e-mail:
  30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: studenci.cpip@pk.edu.pl
Numer konta bankowego:    09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(JAK WYPEŁNIĆ DOWÓD WPŁATY)
Dane do faktury:   Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Kierownik studium:   dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska
Program ramowy:    
Czas trwania:   3 semestry
Miejsce prowadzenia zajęć:   Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie-ul.Krupnicza 38
Centrum Kształcenia Praktycznego-ul.Krupnicza 42a
Zespół Szkół Łączności-ul.Monte Casino 31
Terminy zajęć:   Do ustalenia na pierwszym spotkaniu (dzień powszedni w godz. 16:00 – 20:30)
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty:   – karta zgłoszenia
oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
– potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki
– kserokopia/ wydruk dowodu wpłaty za praktykę
-1 fotografia
Data rozpoczęcia studiów:   Październik (sem. zimowy) 2018r.
Opłaty:   Studium bezpłatne dla studentów Politechniki Krakowskiej
Zaliczenie studium:   Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań
i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej