Regulamin Studiów Podyplomowych na PK

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO 

Informacja o studium Program studium realizowany jest w formie modułowej. Celem studium jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego do pracy dydaktyczno-wychowawczej
w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych),
oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.
Uczestnicy Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego
Zasady naboru Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń
Wymagane dokumenty – Formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
– Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
– potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki
– 1 fotografia
Data rozpoczęcia studiów Październik (semestr zimowy) 2019 roku
Czas trwania 3 semestry, 510 godzin
Terminy zajęć zajęcia dwa razy w tygodniu
(dzień powszedni w godz. 12:00 – 16:00 lub 16:00 – 20:30)
do ustalenia na pierwszym spotkaniu 
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK-ul.Lea 114
Opłaty Studium bezpłatne dla studentów Politechniki Krakowskiej
(opłata za praktykę pedagogiczną – 350 zł)
Numer konta bankowego
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Tytułem: Opłata za praktykę pedagogiczną SPdS
Kierownik studiów podyplomowych dr Marian Piekarski
Opiekun dr Leszek Żyra
Program
Moduł Komponenty modułu Liczba godzin
Projektowanie
w zakresie
psychologiczno-pedagogicznym
Pedagogika ogólna 115
Podstawy psychologii 70
Projektowanie
w zakresie dydaktycznym
Podstawy dydaktyki 95
Metodyka wybranego przedmiotu zawodowego 40
Seminarium pracy dyplomowej 40
Praktyka – projektowanie edukacyjne i ewaluacja zindywidualizowanego procesu nauczania 30
Praktyka – kształtowanie kompetencji dydaktycznych (w szkole lub placówce wychowania pozaszkolnego) 120
Ogółem godzin: 510   w tym praktyka pedagogiczna 150 
Warunki ukończenia studiów Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje: Świadectwo Ukończenia Studium Pedagogicznego dla Studentów
Pliki do pobrania Strona tytułowa pracy końcowej oraz spis treści
Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy
Instrukcja logowania do platformy Moodle PK
Harmonogramy i aktualności

Praktyki pedagogiczne
Kontakt:
Adres
telefon
e-mail
godziny sekretariatu
30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: studenci.cpip@pk.edu.pl
Przyjmowanie stron: pon-pt w godz. 9-15