DZ 1. Wybrane zagadnienia prawa pracy

Treści kształcenia:

 • Wymagania dla pracodawcy i pracownika wynikające z kodeksu pracy i przepisów wykonawczych kp
 • Wymagania prawne związane z bhp w odniesieniu do stanowisk pracy i pracowników na określonych stanowiskach
 • Zatrudnianie pracowników tymczasowych, młodocianych i osób niepełnosprawnych
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

DZ 2. Rynek pracy

Treści kształcenia:

 • Podstawy prawne i instytucje rynku pracy świadczące usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • Współczesny rynek pracy lokalny, krajowy i transnacjonalny
 • Zjawisko bezrobocia w różnych ujęciach
 • Standaryzacja usług rynku pracy
 • Diagnoza w doradztwie zawodowym (oczekiwania pracodawców – kompetencje i zasoby pracowników)
 • Nowoczesne formy zatrudnienia w praktyce
 • Wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości dla doradców zawodowych

 


DZ 3. Zawodoznawstwo w planowaniu kariery zawodowej

Treści kształcenia:

 • Podstawowe pojęcia, cele i interdyscyplinarny charakter zawodoznawstwa
 • Przemiany w świecie zawodów – zawody ginące, pojawiające się i przyszłościowe
 • Analiza pola pracy, struktura i kategorie opisu zawodu
 • Hierarchia i prestiż zawodu w społeczeństwie
 • Źródła informacji zawodowej
 • Klasyfikacje zawodów (klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
 • Standardy kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do krajowych i europejskich ram kwalifikacji
 • Ścieżki dochodzenia do zawodu (szkolnictwo zawodowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe, walidacja, akumulacja i transfer osiągnięć)
 • Modułowe kształcenie zawodowe (przykładowe centrum kształcenia praktycznego)

 


DZ 4. Psychologia w doradztwie zawodowym

Treści kształcenia:

 • Motywowanie do pracy, budowanie własnej motywacji klienta
 • Efektywne współdziałanie w zespole
 • Asertywność w pracy doradcy
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna źródłem sukcesu w rozmowie doradczej
 • Techniki prezentacji
 • Etyka pracy doradcy zawodowego
 • Rozwój własny doradcy zawodowego
 • Psychologia stresu zawodowego
 • Wypalenie zawodowe w pracy doradczej
 • Psychologiczne aspekty wyboru zawodu
 • Podstawy psychologii pracy

 


DZ 5. Poradnictwo zawodowe i całożyciowe doradztwo kariery

Treści kształcenia:

 • Kompetentne pomaganie – wprowadzenie do poradnictwa i doradztwa kariery
 • Teorie i współczesne koncepcje rozwoju zawodowego
 • Indywidualna rozmowa doradcza
 • Grupowe poradnictwo kariery
 • Wybrane metody, techniki pracy i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych
 • Indywidualny plan działania
 • Mentoring i indywidualna superwizja – nowe trendy w doradztwie kariery
 • Coaching kariery i job coaching
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Poradnictwo zawodowe w placówkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych (hospitacja w wybranej placówce)
 • Praktyczny wymiar doradztwa zawodowego z perspektywy szkolnictwa wyższego (akademickie biura karier)
 • Technologia informacyjna w praktyce doradcy zawodowego
 • Podstawy doradztwa personalnego, doradztwo zawodowe a personalne
 • Proces rekrutacji personelu i budowanie ścieżek kariery pracowników

 


DZ 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty

Treści kształcenia:

 • Podstawy prawne i instytucjonalne ramy doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce
 • Programy rozwoju zawodowego na różnych etapach kształcenia
 • Informacja edukacyjna i zawodowa a proces podejmowania decyzji
 • Oddziaływanie środowiska na decyzje edukacyjno-zawodowe młodzieży szkolnej (współpraca z rodzicami i placówkami zajęć pozaszkolnych)
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami poradnictwa zawodowego (hospitacja
  w wybranej PPP)
 • Indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 • Poradnictwo zawodowe dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (praktyka w wybranym Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie)
 • Jakość i standaryzacja usług w poradnictwie edukacyjno-zawodowym
 • Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego
 • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 • Narzędzia diagnostyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego w praktyce szkolnej (szkolenie w zakresie licencjonowanego narzędzia diagnostycznego – Test Kolorowych Kwadratów)
 • Zasady pozyskiwania funduszy unijnych na realizację zadań poradnictwa kariery w systemie edukacji

 


DZ 7. Seminarium dyplomowe

Treści kształcenia:

 • Adnotowana bibliografia tematyczna
 • Jak przygotować pracę dyplomową
 • Ewaluacja/weryfikacja celów i treści kształcenia
 • Podsumowanie i prezentacja prac dyplomowych