Studium Pedagogiczne dla Studentów

Przygotowanie pedagogiczne

Uzyskasz

Przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

Program studium

Program realizowany jest w formie modułowej.

Moduł – projektowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
   1. Pedagogika ogólna
   2. Podstawy psychologii

Moduł -projektowanie w zakresie dydaktycznym
   1. Podstawy dydaktyki
   2. Metodyka wybranego przedmiotu zawodowego
   3. Seminarium pracy dyplomowej
   4. Praktyka – projektowanie edukacyjne i ewaluacja zindywidualizowanego procesu nauczania
   5. Praktyka – kształtowanie kompetencji dydaktycznych (w szkole lub placówce wychowania pozaszkolnego)

Czas trwania

3 semestry (zajęcia dwa razy w tygodniu  w godz. 08:00-12:00 lub 12:00-16:00 lub 16:00-20:00)

Miejsce zajęć

Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114

Warunki zaliczenia

Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy, odbycie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ oraz prezentacja pracy końcowej.

Kadra

Zajęcia na Studium Pedagogicznym dla Studentów prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej.

Kierownik studium

dr hab. Klaudia Węc, prof. PK

dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, prof. PK
Kierownik Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, adiunkt
e-mail: klaudia.wec@pk.edu.pl

Adresaci

Studenci Politechniki Krakowskiej zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.

Opłaty

Bezpłatnie dla studentów Politechniki Krakowskiej
Opłata za praktykę pedagogiczną - 400 zł

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kursy, szkolenia i do szkół letnich oraz w celu udokumentowania przebiegu kursów, szkoleń i szkół letnich;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • uchwały nr 107/d/11/2019 Senatu PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  • inne (jeśli dotyczy)
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku osób nieprzyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs, szkolenie lub do szkoły
   letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku osób przyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu, szkolenia lub szkoły letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia danej formy kształcenia;
 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
  etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dokumenty

Dokumenty zgłoszenia:

 1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
 2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. potwierdzenie z dziekanatu o wpisie na aktualny rok akademicki
 4. 1 fotografia
 5. umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (do pobrania w sekretariacie)

Inne dokumenty: