AutoCAD - stopień średnio zaawansowany

Kurs obsługi programu AutoCAD

Uzyskasz

W bardzo krótkim czasie, umiejętność posługiwania się programem AutoCAD. Kurs jest akredytowany przez firmę Autodesk po którym otrzymujesz Certyfikat ze znajomości obsługi oprogramowania. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy Autodesk 2D and 3D Design and Engineering Software.

Program kursu

 1. Powtórzenie i rozszerzenie: współrzędne, wprowadzanie dynamiczne i lokalizacja.

 2. Techniki lokalizacji i śledzenia z zastosowaniem punktów tymczasowych i funkcji „od”.

 3. Szyki prostokątne, kołowe i wg ścieżki. Wstęp do techniki rysowania parametrycznego

 4. Tworzenie i edycja zaawansowanych obiektów: polilinia, splajn, tekst wielowierszowy. Wielolinie.

 5. Zarządzanie obiektami rysunkowymi przez warstwy. Standardy warstw. Szablony rysunków.

 6. Definiowanie bloków, zapis definicji do pliku. Wstawianie bloków statycznych i dynamicznych.

 7. Wstęp do modelowania 3D. Obiekty pogrubione. Regiony.

 8. Przygotowanie arkusza do kreślenia i wymiarowanie w rzutniach. Kreślenie rysunku.

Czas trwania

12-15 godzin lekcyjnych (czas trwania zależy od zaawansowania uczestników) 3 spotkania po południu, raz w tygodniu lub po ustaleniu terminu z trenerem

Miejsce zajęć

spotkania online

Kadra

Autoryzowany Partner Akademicki Autodesk, instruktor Autodesk, wieloletni wykładowca PK przedmiotów związanych z AutoCAD, BIM i programem Revit.

Adresaci

Studenci wszystkich uczelni w Polsce zainteresowani obsługą programu AutoCAD.

Opłaty

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kursy, szkolenia i do szkół letnich oraz w celu udokumentowania przebiegu kursów, szkoleń i szkół letnich;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • uchwały nr 107/d/11/2019 Senatu PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  • inne (jeśli dotyczy)
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku osób nieprzyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs, szkolenie lub do szkoły
   letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku osób przyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu, szkolenia lub szkoły letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia danej formy kształcenia;
 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
  etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dokumenty

Dokumenty zgłoszenia:

 1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
 2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (przesyłana mailowo)