SYLWETKA NAUKOWA


1. Zainteresowania naukowe i badawcze
Psychologia kliniczna, terapia psychodynamiczna, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osoby niesłyszące i niedosłyszące, doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy  i rekrutacji.


2. Dorobek naukowy
Artykuł „Współczesne sposoby wpierania rozwoju dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”


3. Dorobek szkoleniowy
– Certyfikat: „Kurs trenerski” wydany przez Centrum IB
– Certyfikat: „Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością” („E-Learning”) wydany przez TENET
– Certyfikat: „Podstawy obsługi komputera” w ramach projektu „Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością” wydany przez TENET
– Certyfikat: „Start w biznesie – wsparcie przedsiębiorczości akademickiej” wydany  przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

Ukończone kursy:
– „Język migowy dla pracowników społecznych” I, II stopnia oraz N2 i N3 dla nauczycieli, zorganizowany przez Polski Związek Głuchych
– „Rekrutacja i selekcja pracowników z wykorzystaniem metody  „Assessment Center” zorganizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. J. Tischnera
– „Metody pracy, negocjacje społeczne w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
– „Łączenie partnerów rynku pracy i edukacji dla osiągania najlepszych efektów na rzecz uczenia się przez całe życie w zależności od grup docelowych” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
– „Techniki rozwijające motywację wewnętrzną do nauki – jak inspirować siebie i uczniów” w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Krakowie
– „Zespołowo i kreatywnie czyli twórcze metody pracy zespołowej” – zorganizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im Ks. J. Tichnera
– „Warsztaty doradcy zawodowego: radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym” – zorganizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im Ks. J. Tischnera
–  „Odpoczynek-relaks-relaksacja. Ćwiczenia praktyczne” – w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Krakowie
– „Techniki rozwijające motywację wewnętrzną do nauki- jak inspirować siebie i uczniów” – w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Krakowie


4. Działalność dydaktyczna
Zajęcia dydaktyczne:
„Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej”
„Komunikacja interpersonalna”
„Metodyka wybranego przedmiotu: metody aktywizujące”
„Praca metodą projektu”
„Język migowy pierwszego i drugiego stopnia”


5. Inna działalność
Udział w projekcie operacyjnym Kapitał ludzki finansowany środków  Unii Europejskiej „Wzmocnienie  potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej