Uniwersytet Młodego Odkrywcy (projekt zakończony)

NP-logoPolitechnika Krakowska zrealizowała projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Młody inżynier – przyroda źródłem twórczej inspiracji”


Politechniczny Uniwersytet Dzieci

Politechniczny Uniwersytet Dzieci (Centrum Pedagogiki i Psychologii) od lipca 2018 do czerwca 2020 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.


Doradztwo Zawodowe – proejkt MKZ II

Projekt ma na celu wsparcie w formie szkoleń i studiów podyplomowych nauczycieli oraz doradców zawodowych prowadzących Szkolne Punkty Informacji i Kariery.


Projekt „Programowanie Doskonałości – PK XXI 2.0”

Projekt Politechniki Krakowskiej pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” rozpoczął się w październiku ubiegłego roku. Jego wartość wynosi 18 048 774,96 zł. Celem głównym jest podniesienie poziomu doskonałości w kształceniu oraz zarządzaniu Politechniką Krakowską (m.in. dzięki dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa, podniesieniu kompetencji studentów i studentek, zwiększeniu dostępności programów kształcenia w językach obcych dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców, podniesieniu kompetencji kadr dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych oraz wsparciu zmian organizacyjnych związanych z dostosowaniem PK do ustawy 2.0.). PK znalazła się w gronie 28 polskich uczelni, których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni.


Doradztwo Zawodowe w Centrum Kompetencji Zawodowych w 6 branżach

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.
Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów/uczennic oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego z branż:
a. administracyjno – usługowej;
b. budowlanej;
c. mechanicznej;
d. turystyczno – gastronomicznej;
e. elektryczno-elektronicznej;
f. rolniczo – leśnej z ochroną środowiska
W ramach projektu utworzone zostaną Centra Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiające nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
Koordynatorem projektu jest Politechnika Krakowska.
Okres realizacji projektu : 02.01.2017 – 31.12.2019