Kształtowanie relacji interpersonalnych w sytuacjach społecznych

Warsztaty z kształtowania relacji interpersonalnych w sytuacjach społecznych

Plan warsztatów

 • Spotkanie wprowadzające w tematykę warsztatów. Zajęcia zapoznawcze. Pierwsze spotkanie ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć oraz wyjaśnienie, na czym będzie polegał warsztatowy charakter zajęć. Zawarcie kontraktu grupowego wymyślonego wspólnie przez uczestników. Integracja uczestników.
 • „Poznaj samego siebie”. Samowiedza a relacje z innymi. Wyjaśnienie, czym są umiejętności interpersonalne oraz charakterystyka wybranych umiejętności. Wskazanie podstawowych trudności w relacjach interpersonalnych. Anonimowe wypełnianie kwestionariusza cech charakteru (w oparciu o klasyfikację Seligmana i Petersona, 2004). Dyskusja.
 • Komunikacja interpersonalna (I). Komunikacja werbalna i niewerbalna. Bezpośrednia informacja zwrotna. Kontakt wzrokowy. Opis rodzajów komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) oraz wyjaśnienie, na czym polega tzw. pełna komunikacja. Kalambury. Ćwiczenie wypowiadania pełnych komunikatów (obserwacje, myśli, uczucia, potrzeby – McKay, Davis, Fanning, 2004).
 • Komunikacja interpersonalna (II). Otwartość w komunikowaniu się. Asertywność. Rozwijanie postawy asertywnej w relacjach interpersonalnych.
 • Sytuacje interpersonalne (I). Radzenie sobie z emocjami. Wstępna dyskusja porządkująca oraz rozszerzająca wiedzę na temat emocji.
 • Sytuacje interpersonalne (II). Radzenie sobie ze stresem – część 1 . Krótkie wprowadzenie do tematyki stresu. Myśli a emocje – model ABC w radzeniu sobie ze stresem (Beck, 2011). Zniekształcenia poznawcze w relacjach interpersonalnych.
 • Sytuacje interpersonalne (III). Radzenie sobie ze stresem – część 2. Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczciwa kłótnia. Ćwiczenie prowadzenia rozmowy na zasadzie uczciwej kłótni.
 • Odmienne punkty widzenia. Przedwczesne osądy. Stereotypy i uprzedzenia. Wstępna dyskusja porządkująca oraz rozszerzająca wiedzę na temat stereotypów. Ćwiczenie: moimi / twoimi oczami.
 • W grupie raźniej. Dynamika małych grup. Charakterystyka małych grup i rodzajów ról przyjmowanych w grupie. Ćwiczenie: słownik wyrazów obcych.
 • Case studies. Jak radzić sobie w określonych sytuacjach interpersonalnych?

Forma zajęć

 • Prezentacje
 • Dyskusja
 • Case Study
 • Trening
 • Ćwiczenia
 • Testy
 • Projekt
 • Praca grupowa

Czas trwania

W zależności od potrzeb uczestników, po zebraniu się grupy:

 • 15 godzin – poziom podstawowy
 • 30 godzin – poziom zaawansowany
 • 60 godzin – poziom trenerski 

Miejsce zajęć

 • On-line- jeżeli warsztaty są teoretyczne
 • W miejscu wskazanym przez grupę (np.Wydział)
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114

Kadra

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej.

Adresaci

 • studenci
 • absolwenci
 • pracownicy firm, instytucji
 • inni zainteresowani

Opłaty

300 zł przy 15 godzinach
600 zł przy 30 godzinach
1200 zł przy 60 godzinach

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kursy, szkolenia i do szkół letnich oraz w celu udokumentowania przebiegu kursów, szkoleń i szkół letnich;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • uchwały nr 107/d/11/2019 Senatu PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  • inne (jeśli dotyczy)
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku osób nieprzyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs, szkolenie lub do szkoły
   letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku osób przyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu, szkolenia lub szkoły letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia danej formy kształcenia;
 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
  etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Dokumenty